Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztah (smlouvu) mezi dodavatelem a zákazníkem (vysvětlení pojmů dodavatel, zákazník a smlouva viz níže) a jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem. VOP platí pro díla objednaná prostřednictvím objednávkového formuláře uvedeného na internetových stránkách www.diplomkyaseminarky.cz, a jsou uzavřena v souladu s právním řádem České republiky.

Dodavatel je společnost job&school company s. r. o., sídlem: 28. října 1142/168, Ostrava 709 00, Česká republika, IČ 03148513 nebo subjekt uvedený v potvrzovacím e-mailu objednávky.

Zákazníkem je fyzická osoba, dle údajů vedených v objednávce.

Smlouva se rozumí uzavření právního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem pomocí odeslání objednávkového elektronického formuláře uveřejněného na internetových stránkách www.diplomkyaseminarky.cz.

Objednání díla

Uzavření smluvního vztahu se považuje v případě, kdy je vyplněn a odeslán elektronický formulář na stránkách www.diplomkyaseminarky.cz a posléze přijat na e-mailovou adresu info@diplomkyaseminarky.cz. Aby objednávka nabyla svou platnost, musí být vyplněny všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři. Touto objednávkou zákazník stvrzuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s nimi.

Pokud bude některý z údajů uveden nepravdivě, chybně nebo neúplně vyhrazuje si dodavatel možnost odstoupit od smlouvy a objednávku neakceptovat. Po obdržení objednávky bude zákazníkovi zaslán e-mail s potvrzením objednávky a informací o dalším postupu. Jakmile bude pro danou objednávku zvolen vhodný zhotovitel, obdrží zákazník navazující e-mail, kde bude uvedena celková cena díla, číslo bankovního spojení pro zaslání platby, číslo faktury a přidělený variabilní symbol pro přiřazení platby, datum dodání díla, datum splatnosti a odkaz na PDF fakturu.

V případě děl o rozsahu 10 stran a méně je požadována záloha po zákazníkovi ve výši 100% dohodnuté ceny podkladů. U děl o rozsahu 11 a více stran se požaduje po zákazníkovi záloha ve výši 50% dohodnuté ceny podkladů.

Pokud zákazník uvedenou zálohu neuhradí v požadované minimální výši do data uvedeného v navazujícím e-mailu, který zákazník obdrží, je objednávka neplatná. Dnem úhrady zálohy se rozumí datum připsání financí na účet dodavatele.

Vypracování podkladů

Dodavatel, se zavazuje dílo vypracovat v požadovaném rozsahu uvedeném v objednávkovém formuláři na stránkách www.diplomkyaseminarky.cz. Na díle započne dodavatel pracovat, po připsání stanovené finanční částky na účtu uvedeném v navazujícím e-mailu, který zákazník obdrží.

Zhotovené dílo bude předáno zákazníkovi na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. Dílo v rozsahu do 10 stran, bude dodáno najednou. Dílo, které si to vyžaduje z důvodu konzultace např.: diplomové práce, bakalářské práce a jiné dle dohody, bude dodáváno po částech. Další část díla bude dodána až po uhrazení zbývající ceny díla.

Po zhlédnutí první části díla má zákazník právo vznést připomínky k vypracované části díla, a informovat o této situaci dodavatele, který posoudí zda je připomínka oprávněná nebo nikoli. Zákazník má taktéž právo odstoupit od smlouvy po zhlédnutí části díla, ale nemá žádný nárok na vrácení zaplacené zálohy.

Cena díla

Konečná cena za dílo je uvedena v navazujícím e-mailu, který zákazník obdrží. Celková cena díla je stanovena dle náročnosti a druhu díla, termínu dodání, časové náročnosti a ostatních faktorů, týkajících se konkrétního díla.

Platební podmínky

Cenu za dílo může zákazník uhradit na běžný účet, a to formou bezhotovostního převodu, hotovostním vkladem nebo složenkou. Zákazník je povinen zadat variabilní symbol uvedený na faktuře v navazujícím e-mailu.

Dodací podmínky

Dodavatel se zavazuje, že dílo bude dodáno na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávkovém formuláři na stránkách www.diplomkyaseminarky.cz v dohodnutém termínu. Dílo bude dodáno ve formátu Microsoft Word, písmo Times New Roman nebo Arial, řádkování 1,5 a velikost písma 12 (pokud nebude v rámci objednávky dohodnuta se zákazníkem jiná forma zpracování a dodání).

Odstoupení od kupní smlouvy (reklamace)

Pokud dílo nevykazuje parametry, jaké si zákazník objednal, má právo na reklamaci díla a to nejpozději 7 kalendářních dnů od dodání díla. Zákazník podává reklamaci prostřednictvím e-mailu a dodavatel se k této reklamaci musí vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů. V případě dodáni reklamace musí zákazník specifikovat důvod reklamace a konkrétně specifikovat, kde dílo nesplňuje požadavky dle objednávky.

V případě neuznání reklamace je dodavatel povinen zákazníkovi vysvětlit důvod jeho rozhodnutí.

Pokud bude reklamace díla uznána, má zákazník právo na přepracování díla a to zcela zdarma. U děl v rozsahu do 10 stran bude dílo přepracováno dle požadavků klienta do 10 pracovních dnů, u děl v rozsahu nad 10 stran bude dílo přepracováno dle požadavků klienta do 24 kalendářních dnů.

Zákazník nemá právo po dodání části nebo celého díla odstoupit od smlouvy.

V případě neuznání reklamace ze strany dodavatele nemá zákazník možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat a vznášet požadavky na finanční kompenzaci vůči dodavateli. Rozhodnutí dodavatele o reklamaci je konečné.

Stornování objednávky

Dodavatel si vyhrazuje možnost odmítnout nebo odstoupit od objednávky bez uvedení důvodů zákazníkovi a to nejpozději 48 hodin po obdržení ceny díla nebo zálohové částky na účet dodavatele.

Závěrečná ustanovení

Výše uvedené VOP platí jak pro dodavatele, tak pro zákazníka. Právní vztah mezi oběma stranami se řídí dle právního řádu České republiky. Zákazník bere na vědomí, že materiály, objednaná díla, volně dostupné informace a soubory ke stažení na internetových stránkách www.diplomkyaseminarky.cz, mají pouze informační charakter. Dodavatel nenavádí zákazníka, aby informace, které jsou mu zpracovány prezentoval za své a zanedbával tak své povinnosti, které mu plynou ze studijních povinností školy, na které studuje. Dodavatel vypracovává požadované dílo zákazníkovi z důvodu poskytnutí mu více informaci k požadovanému tématu za účelem prohloubení jeho znalostí a dovednosti v konkrétní problematice. Zákazník se zavazuje, že nebude dále distribuovat objednané dílo a bude dodržovat právní řád České republiky ve vztahu k autorským právům.

Součástí souhlasu s obchodními podmínkami, dáváte také výslovný souhlas s etickým kodexem v platném znění.

Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.02.2022.

Dekorační prvek s ornamenty
Dekorační prvek tmavý roh

Jak to funguje?

 • Vyplníte objednávku
 • Vyhledáme zpracovatele
 • Na e-mail vám pošleme kalkulaci
 • Zpracujeme podklady a ověříme originalitu
Ikona obálky
Pošleme vám hotové podklady
Ilustrační obrázek studenta v popředí

Chcete se na něco zeptat?

+420  739 409 291
Tmavá textura pozadí
Dekorace mřížky na modrém pozadí
Dekorace mřížky na modrém pozadí

Ručíme za:

 • Rychlé zpracování
 • Přijatelné ceny
 • Úvodní stránka zdarma
 • Diskrétní přístup
 • 100% spokojenost
 • Citace dle platných norem
 • Zaslání SMS při vytvoření
Objednat
Ikona razítka kvality