Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztah (smlouvu) mezi dodavatelem a zákazníkem (vysvětlení pojmů dodavatel, zákazník a smlouva viz níže) a jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem. VOP platí pro díla objednaná prostřednictvím objednávkového formuláře uvedeného na internetových stránkách www.diplomkyaseminarky.cz, a jsou uzavřena v souladu s právním řádem České republiky.
Dodavatel je job&school company s.r.o., sídlem:28. října 1142/168, Ostrava 709 00, Česká republika,IČ 03148513,DIČ CZ 03148513 bankovní spojení:Bankovní spojení: účet u FIO banka, a.s., číslo účtu:2300615946/2010Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 59418 a to ode dne 27.06.2014. Zákazníkem je fyzická osoba,dle údajů vedených v objednávce. Smlouva se rozumí uzavření právního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem pomocí odeslání objednávkového elektronického formuláře uveřejněného na internetových stránkách www.diplomkyaseminarky.cz.

Objednání díla

Uzavření smluvního vztahu se považuje v případě, kdy je vyplněn a odeslán elektronický formulář na stránkách www.diplomkyaseminarky.cz a posléze přijat na e-mailovou adresu info@diplomkyaseminarky.cz. Aby objednávka nabyla svou platnost musí být vyplněny všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři. Touto objednávkou zákazník stvrzuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s nimi.
Pokud bude některý z údajů uveden nepravdivě, chybně nebo neúplně vyhrazuje si dodavatel možnost odstoupit od smlouvy a objednávku neakceptovat.
Po obdržení objednávky bude zákazníkovi zaslán e-mail s potvrzením objednávky, kde bude uvedena celková cena díla, číslo bankovního spojení pro zaslání platby, přidělený variabilní symbol pro přiřazení platby a datum dodání díla.
V případě děl o rozsahu 10 stran a méně je požadována záloha po zákazníkovi ve výši 100% dohodnuté ceny podkladů. U děl o rozsahu 11 a více stran se požaduje po zákazníkovi záloha ve výši 50% dohodnuté ceny podkladů.
Pokud zákazník uvedenou zálohu neuhradí v požadované minimální výši do data uvedeného v potvrzujícím e-mailu, který zákazník obdrží je objednávka neplatná. Dnem úhrady zálohy se rozumí datum připsání financí na účet dodavatele.

Vypracování podkladů

Dodavatel, se zavazuje dílo vypracovat v požadovaném rozsahu uvedeném v objednávkovém formuláři na stránkách www.diplomkyaseminarky.cz. Na díle započne dodavatel pracovat, po připsaní stanovené finanční částky na účtu uvedeném v potvrzujícím mailu, který zákazník obdrží.
Zhotovené dílo bude předáno zákazníkovi na e-mailovou adresu,kterou uvedl v objednávce. Dílo v rozsahu do 10 stran, bude dodáno najednou. Dílo, které si to vyžaduje z důvodu konzultace např.:diplomové práce, bakalářské práce a jiné dle dohody, bude dodáváno po částech. Další část díla bude dodána až po uhrazení zbývající ceny díla.
Po shlédnutí první části díla má právo zákazník vznést připomínky k vypracované části díla, a informovat o této situaci dodavatele,který posoudí zda je připomínka oprávněná nebo nikoli. Zákazník má taktéž, právo odstoupit od smlouvy po shlédnutí části díla, ale nemá žádný nárok na vrácení zaplacené zálohy.

Cena díla

Konečná cena za dílo je uvedena v potvrzujícím e-mailu, který zákazník obdrží. Cena díla se řídí dle aktuálního ceníku uvedeného na stránkách www.diplomkyaseminarky.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo na úpravu cen uvedených v sazebníku. Pro zákazníka platí cena díla, která byla uvedena v sazebníku v den objednání díla.

Platební podmínky

Cenu za dílo může zákazník uhradit na běžný účet číslo:2900520342/2010, a to formou bezhotovostního převodu,hotovostním vkladem nebo složenkou. Jako variabilní symbol zákazník je povinen uvést číslo objednávky, které obdrží v potvrzujícím e-mailu.

Dodací podmínky

Dodavatel se zavazuje, že dílo bude dodáno na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávkovém formuláři na stránkách www.diplomkyaseminarky.cz v dohodnutém termínu. Dílo bude dodáno ve formátu Microsoft Word, písmo Times New Roman nebo Arial, řádkování 1,5 a velikost písma 12 (pokud nebude v rámci objednávky dohodnuta se zákazníkem jiná forma zpracování a dodání).

Odstoupení od kupní smlouvy (reklamace)

Pokud dílo nevykazuje parametry, jaké si zákazník objednal má právo na reklamaci díla a to nejpozději 7 kalendářních dnů od dodání díla. Zákazník podává reklamaci prostřednictvím e-mailu a dodavatel se k této reklamaci musí vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů. V případě dodáni reklamace musí zákazník specifikovat důvod reklamace a konkrétně specifikovat, kde dílo nesplňuje požadavky dle objednávky.
V případě neuznání reklamace je dodavatel povinen zákazníkovi vysvětlit důvod jeho rozhodnutí.
Pokud bude reklamace díla uznána, má zákazník právo na přepracování díla a to zcela zdarma. U děl v rozsahu do 10 stran bude dílo přepracováno dle požadavků klienta do 10 pracovních dnů, u děl v rozsahu nad 10 stran bude dílo přepracováno dle požadavků klienta do 24 kalendářních dnů.
Zákazník nemá právo po dodání části nebo celého díla odstoupit od smlouvy.
V případě neuznání reklamace ze strany dodavatele nemá zákazník možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat a vznášet požadavky na finanční kompenzaci vůči dodavateli. Rozhodnutí dodavatele o reklamaci je konečné.

Stornování objednávky

Dodavatel si vyhrazuje možnost odmítnout nebo odstoupit od objednávky bez uvedení důvodů zákazníkovi a to nejpozději 48 hodin po obdržení ceny díla nebo zálohové částky na účet dodavatele.

Závěrečná ustanovení

Výše uvedené VOP platí jak pro dodavatele, tak pro zákazníka. Právní vztah mezi oběma stranami se řídí dle právního řádu České republiky.
Zákazník bere na vědomí, že materiály, objednané díla, volně dostupné informace a soubory ke stažení na internetových stránkách www.diplomkyaseminarky.cz, mají pouze informační charakter. Dodavatel nenavádí zákazníka, aby informace, které jsou mu zpracovány prezentoval za své a zanedbával tak své povinnosti,které mu plynou ze studijních povinností školy, na které studuje. Dodavatel vypracovává požadované díla zákazníkovi z důvodu poskytnutí mu více informaci k požadovanému tématu za účelem prohloubení jeho znalostí a dovednosti v konkrétní problematice.
Zákazník se zavazuje, že nebude dále distribuovat objednané dílo a bude dodržovat právní řád České republiky ve vztahu k autorským právům.
Všeobecní obchodní podmínky platné od 01.02.2022.

Seminárky a diplomky  > Všeobecné obchodní podmínky
 • Rychlé zpracování
 • Přijatelné ceny
 • Úvodní stránka zdarma
 • Garance kvality
 • 100% spokojenost
 • Citace dle platných norem
 • Zaslání SMS při vytvoření
 • Diskrétní přístup
Aktuality
Všechny aktuality

Objednat podklady  Chcete se na něco zeptat? Kontaktní formulář 
 • Vyplníte objednávku
 • Vyhledáme zpracovatele
 • Mailem obdržíte kalkulaci
 • Uhradíte finance
 • Ověříme originalitu práce
 • Zašleme hotové podklady
Anketa
Doporučil byste naše služby i svým kamarádům?
 • 100 100% Ano  
Celkem hlasů: 8255
Ukázky prací
Finance | Daňová politika ČR | Kniha K. J. Erbena | Management